Verandermanagement

Verandermanagement

Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten

Inzichten, theorieën, modellen en inspirerende praktijkervaringen over verandermanagement. Leer onder andere over leiderschap in verandering, veranderpsychologie, veranderprocessen, waardengedreven leiderschap en lerend organiseren. 

Deze editie is met een optionele masterclass met John Mattone!

Type:
Collegereeks
Prijs:
€ 3.995,00 (excl. BTW)
Datum:
21 nov. 2017 t/m 13 feb. 2018 (10 colleges)
Locatie:
Kasteel Groeneveld, Baarn
Houd mij op de hoogte Bekijk de brochure Download managementpocket

Succesvol veranderen, hoe doet u dat?


Veranderingen raken meestal alle medewerkers in uw organisatie en vragen om intelligente manieren van aanpak. Of het nu gaat om interne veranderingen (nieuwe werkprocessen, structuren of systemen) of om veranderingen die voortkomen uit de omgeving (toegenomen concurrentie, wetgeving, technische ontwikkeling)
.

Het vermogen van managers om adequaat in te spelen op deze veranderingen bepaalt in hoge mate het succes van uw organisatie.

U krijgt tijdens deze reeks antwoord op deze vragen:
  •  Hoe ontwikkelt en implementeert u veranderingsprocessen?
  •  Hoe gaat u om met angst voor verandering?
  •  Hoe voorkomt u dat de opbrengst van veel veranderingsprocessen mager / nihil is?
  •  Hoe verhoogt u de veranderingsbereidheid in uw organisatie?

  •  Hoe reageert u op onvoorspelbare veranderingen?
  •  Hoe geeft u leiding aan verandering?
  •  En welke systematische aanpak is voor u het meest geschikt?

En de wetenschap denkt met u mee.
Dit curriculum biedt u de mogelijkheid kennis te maken met de visies van 10 toonaangevende hoogleraren en deskundigen. Zij combineren wetenschap met praktijk en zijn allen sprekers van een uitstekend kaliber. 

Gemiddelde beoordeling: een 8,4! 

U leert:
1. Hoe u uw eigen verandertrajecten formuleert en implementeert.
2. Hoe betrokkenen een verandertraject beleven.
3. Wat er nodig is om ingesleten patronen in denken en handelen te doorbreken.
4. Hoe uw veranderdoelen wel worden gehaald.
5. Hoe uw verandertrajecten leiden tot groei van uw bedrijf.

Houd me op de hoogte Bekijk de brochure

Deze masterclass is een unieke gelegenheid om een volledige dag met John Mattone (voormalig coach van Steve Jobs) door te brengen. U wordt in de gelegenheid gesteld zijn ongewone ideeën over strategie, veranderen, management en organisaties te toetsen. Deze masterclass heeft de intentie uw beeld over management blijvend te veranderen.

Spreker: John Mattone
Tijd: 9:30 - 17:00

Meer informatie? 

Ruim 70% van veranderingsprocessen in organisaties realiseert niet het beoogde resultaat. Klanten merken er niets van, beleid komt niet tot uitvoering, doelen worden niet gehaald en medewerkers en leidinggevenden raken het spoor bijster.

In dit college wordt stilgestaan bij de vraag waarom veel veranderingsprocessen een vroegtijdige dood sterven en wat we daaraan kunnen doen. Het vertrekpunt is dat veel verklaringen voor het vastlopen van veranderingen te simpel zijn en het veranderingsproces zelf buiten beschouwing laten. 

Planmatig veranderen kan zinvol zijn als het gaat om problemen in exploitatie. Maar in onvoorspelbare omgevingen en bij ambigue vraagstukken voldoet deze aanpak niet langer. Het gaat dan om exploratie van vraagstukken en mogelijkheden, en om het op gang brengen van een proces waarin actoren samen vernieuwingen vormgeven.    

Docent
: Prof. dr. Jaap Boonstra
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur  

(UITZONDERING: DIT COLLEGE START 16.45 UUR)
Veel managers denken dat alles in tweeën gaat: van oud naar nieuw, van ist naar soll, van 2016 direct naar 2020. Verandering vindt juist plaats ‘in het ondertussen’. Gebruik de tussenfase om te leren hoe iets moet, hoe u omgaat met veranderingen. Onzekerheid is een volstrekt natuurlijke staat bij verandering. Danielle Braun gaat op zoek naar de onderstroom van organisaties, de bezieling, de mogelijkheden voor natuurlijke transitie en de soms bizarre rituelen die maken dat samenwerken, leiden en veranderen lastig, maar zeker niet onmogelijk is. Zoekt u voeding voor leiderschap en verandering in een nieuwe tijd? U wordt meegenomen op een reis langs verre vreemde volkeren. Om vervolgens met een andere, nieuwe blik te kijken naar uw eigen organisatie. 

Docent: dr. Danielle Braun
Tijd: 16:45 - 19:45

Van plannen uitrollen tot beweging creëren
De samenleving verandert snel, maar ons denken over veranderen en organiseren blijft achter. Terwijl in de 21ste eeuw alles is gericht op netwerken, social media en beweging, liggen de wortels van onze veranderbenaderingen in de vorige eeuw. Onbewust en onbedoeld houden we de rem erop. Tijd voor anders kijken en anders handelen. Lostrekken wat vastzit en ruimte geven aan vernieuwing. Volgens Arend Ardon komt vernieuwing alleen tot stand langs een vernieuwende weg. En inspiratie kan alleen ontstaan uit inspirerende interventies. Herkent u de ingesleten patronen die verandering tegenhouden? Wat kunt u leren van Project X? Hoe ziet uw Verander Bucket List eruit? Hoe komt u van plannen naar bewegen, hoe krijgt u de wendbaarheid erin? 


Docent: Dr. Arend Ardon
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur 


Bij verandertrajecten is het cruciaal om generatieverschillen te begrijpen en in uw voordeel aan te wenden. Er ontstaat een gat tussen de generaties. Het binnenhalen van de nieuwe generatie lukt nog wel, maar hoe gaat u hen binden en boeien? Zij ontvluchten de gevangenis die anderen de organisatie noemen.

De nieuwe generatie denkt in beeld, waar oudere generaties nog in tekst denken. De netwerkgeneratie denkt en handelt veel sneller. Zij kunnen multi-tasken in overtreffende trap. Een ontwikkeling die de oudere generaties niet kunnen volgen en voor een enorme kloof zorgt. De netwerkgeneratie wil uitdagingen, leer- en groeimogelijkheden, aandacht voor de balans werk/privé, erkenning, bedrijfsreputatie en visie.

Organisaties die deze uitdagingen weten te bieden, hun maatschappelijke relevantie weten aan te tonen en jongeren weten te boeien, zullen veel plezier beleven aan de Z-generatie.

Docenten: Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman en Kim Spinder
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur   

Tijdens het college komen vijf fundamenteel verschillende manieren aan bod waarop men tegen verandering kan aankijken: vijf tradities van opvattingen en theorieën die aangeduid worden met vijf kleuren: geeldrukdenken, blauwdrukdenken, rooddrukdenken, groendrukdenken en witdrukdenken. Tezamen vormen zij het palet wat je als veranderaar tot de beschikking hebt.

Vul voorafgaand aan het college vast de kleurentest in om uw eigen profiel te ontdekken (klik hier). We staan tijdens het college stil bij hoe makkelijk u vanuit uw eigen profiel uw eigen wereld inkleurt en daar ook door beperkt kan worden. We staan verder stil bij de belangrijkste toepassingen van het kleurendenken. Welke zijn dat en hoe doet u die ‘ambachtelijk’? Tot slot staan stil bij de (on)mogelijkheid van het werken met kleurcombinaties. Moet u dat willen en wat zijn de valkuilen? 

Docent: Dr. Hans Vermaak
Tijdstip: 16.00 tot 19.00 uur

Ambities, visies, wensen, plannen, ideeën.... In de meeste organisaties is er geen gebrek aan. De kunst is echter om ze te vertalen naar concrete actie. En dat valt niet mee. Gedrag is meestal de ontbrekende schakel tussen plannen en succes. We benoemen niet en we doen niet wat nodig is om onze doelen te realiseren. Ben Tiggelaar verdiept zich inmiddels ruim 25 jaar in veranderpsychologie: de studie van leiderschap, verandering en menselijk gedrag.

Hij deelt tijdens dit college een groot aantal inzichten en technieken die managers en professionals kunnen helpen om gedrag beter te begrijpen en beter te sturen. Zowel het eigen gedrag, als dat van anderen.

Docent: Ben Tiggelaar
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur   

In dit college geeft Gabriël Anthonio u geen nieuw model, geen rijtjes. Hij volgt drie verhaallijnen: 1) Vingers in de oren, 2) Appeltaart in de TBS-kliniek en 3) Paarden in de zee.

Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek staat hij stil bij de vraag hoe we ons staande houden in een wereld die vooral gericht is op economische resultaten. Hij stelt de vragen:
• Hoe verhouden we ons tot al die veranderdruk(te) en leerprocessen?
• Hoe blijven we op koers als de ene organisatieverandering op de andere volgt?
• Hoe voorkomen we dat we vervreemden van onze eigen passie en kernwaarden?
• Wat zijn onze ankers en wat is ons kompas in deze woelige tijd?
• Hoe halen we vanuit onze passie en kernwaarden excellente resultaten?
• Hoe blijven we authentiek, integer en betrokken als anderen zoveel van ons verwachten?

De case van de TBS Kliniek komt uitgebreid aan bod. Via de route van waarden gedreven leiderschap werden stevige financiële tekorten weggewerkt en daalden het arbeidsverzuim en de recidive dramatisch. Volgens Gabriël Anthonio is er behoefte aan waarden gedreven leiderschap in plaats van management dat vooral gericht is op systemen en processen. Het streven is om het systeem weer ten dienste van de leefwereld te stellen. De kern van waarden gedreven leiderschap is het werkelijk contact willen maken met anderen.

Spreker: dr. Gabriël Anthonio
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur  

Dat organisatieverandering een doelgericht en georganiseerd proces is, is een ouderwetse gedachte. Want als uitdagingen roepen om diepe veranderingen binnen uw organisatie, kunt u vaak niet meer terugvallen op vaststaande plannen en voornemens. De nadruk komt dan te liggen op de juiste mentaliteit: het enthousiast aangaan van een spannend veranderavontuur met kans op flinke turbulentie. Dit college biedt hulp en bemoediging bij het aangaan en volhouden van veranderavonturen. De nadruk ligt hierbij op verbinden en ‘leren te leren’. 

Docent: Prof.dr. Woody van Olffen
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur   


Wijziging Locatie voor 6 februari 2018:

http://www.bar-beton.nl/vestigingen

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoruslaan 101
3584 BB Utrecht

Dit college biedt een nieuw perspectief op organisatieverandering: de 'binnenkant van veranderen'. Daarbij staat de vraag hoe verandering wérkelijk gaat centraal. Wat gebeurt er precies als organisaties veranderen? Hoe beleven de betrokkenen dat? Onder welke condities komt men in beweging?

Het college behelst een grondige analyse van de dynamieken die in het 'organisatielandschap' spelen. Theorievorming over sociale zingevingsprocessen worden gecombineerd met de chaos- en complexiteitstheorie. Het is uniek dat theorievorming op deze twee terreinen zo concreet wordt gecombineerd. Ook komen de psychologische kanten van verandering en de machtsprocessen die er aan ten grondslag liggen uitgebreid aan bod.

Thijs Homan geeft u tal van concrete handvatten voor het faciliteren (en dus niet managen) van verandering.

Docent: Prof. dr. Thijs Homan
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur   

Wijziging Locatie voor 6 februari 2018:
http://www.bar-beton.nl/vestigingen

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoruslaan 101
3584 BB Utrecht

Bar Beton Rijnsweerd beschikt over een eigenparkeerterrein en is tevens zeer goed bereikbaarmet OV. Er is een bovendek en een benedendek. Deze laatste aangegeven met ‘PYTH’bereik je door de weg aan te houden naast hetbovendek, waarna er bij de slagboom wordt gevraagdom 1x je pinpas tegen de paal te houden. Bij het verlaten van het terrein maak je gebruik van een uitrijkaart die je van ons ontvangt. Op deze manier neemt Focus de parkeerkosten voor onze rekening. Na het parkeren vervolg je de weg naar Bar Beton via een betonnen trap naar boven. 

In een wereld gekenmerkt door pluriformiteit en verandering, wordt organiseren op basis van beheersing en externe sturing steeds problematischer. Als organiseren op basis van meer van hetzelfde niet werkt, hoe kan dan het andere worden ontwikkeld? Organiseren op basis van interne sturing, zelforganisatie en samen leren en creëren. Het wordt steeds belangrijker om in wisselende samenwerkingsverbanden te kunnen werken: organiseren met behoud van diversiteit.

Bij veranderen gaat het om het continueren van identiteit in gewijzigde omstandigheden.
• Welke stabiele factoren maken het mogelijk veranderingen aan te kunnen?
• Wat is nodig om ingesleten patronen in denken en handelen te doorbreken?
• Hoe bepaal je wat beter is, in een qua betekenis meervoudige wereld?
• Aan welke condities moet een context voor co-creatie voldoen?
• Welke ondersteuning is nodig om een proces van collectief leren te realiseren?
• Hoe ontwikkel je de competentie om verschil te kunnen hanteren?

Leidende gedachte is dat veranderingen pas inspirerend en betekenisvol zijn voor mensen, als ze onderdeel zijn geweest van het proces van betekeniscreatie.

Docent
: Prof.dr André Wierdsma
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur   

calendar Zet dit programma in je agenda!


Deze reeks wordt alweer voor de 22e keer georganiseerd! Meer dan 3.000 managers gingen u voor...

Houd me op de hoogte Bekijk de brochure
John Mattone

John Mattone

Functie:
Powerful & Electrifying Keynote Speaker

John Mattone is 's werelds hoogste autoriteit op het Intelligent Leiderschap

Jaap Boonstra

Jaap Boonstra

Functie:
Hoogleraar Organisatieverandering
Bedrijf:
Universiteit van Amsterdam

Als hoogleraar en adviseur houdt hij zich bezig met complexe veranderingsprocessen. Zijn huidige onderzoek richt zich op waardegedreven leiderschap en maatschappelijke innovatie.

Danielle Braun

Danielle Braun

Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Ze combineert de klassieke antropologie met organisatiekunde en studeert als een van de eersten in Nederland af als corporate antropoloog.

Arend Ardon

Arend Ardon

Functie:
Vennoot
Bedrijf:
Holland Consulting Group

Dr. Arend Ardon staat bekend om zijn rol bij het op gang helpen van moeizaam verlopende veranderingsprocessen.

Mathieu Weggeman

Mathieu Weggeman

Functie:
Hoogleraar Organisatiekunde
Bedrijf:
I.h.b. Innovatie Management aan de TU Eindhoven

Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman focust met name op innovatieprocessen in kennisintensieve organisaties.

Kim Spinder

Kim Spinder

Functie:
Eigenaar
Bedrijf:
Kim Spinder BV

Kim zet zich in voor het digitaliseren en innoveren van de overheid. Ze vindt e-mail een verouderd concept.

Hans Vermaak

Hans Vermaak

Functie:
Associate Partner
Bedrijf:
Twynstra Gudde

Hans Vermaak publiceert regelmatig over onderwerpen als systeemdenken, veranderkunde, leerprocessen en persoonlijke ontwikkeling.

Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar

Functie:
Schrijver, onderzoeker, trainer
Bedrijf:
Ben Tiggelaar & Company

Dr. Ben Tiggelaar is Nederlands bekendste managementautoriteit, gespecialiseerd in management, gedrag en verandering.

Gabriël Anthonio

Gabriël Anthonio

Functie:
Bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap
Bedrijf:
Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder in de zorg, part time hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Groningen en Lector aan de Stenden/NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Woody van Olffen

Woody van Olffen

Functie:
Hoogleraar Organisatieverandering en -ontwikkeling
Bedrijf:
TIAS School for Business and Society

Hoogleraar Organisatieverandering en -ontwikkeling aan TIAS School for Business and Society

Thijs Homan

Thijs Homan

Functie:
Hoogleraar Change and Implementation
Bedrijf:
Open Universiteit

Prof. dr. Thijs Homan doet onder meer onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van groepen mensen in organisaties.

André Wierdsma

André Wierdsma

Functie:
Emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-Creëren'
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Wierdsma is auteur van onder andere de volgende boeken: 'Co-creatie van verandering' en 'Lerend organiseren'.

Een waardevolle aanvulling van uw bibliotheek
De meeste sprekers in deze reeks schreven een boek dat relevant is voor het college dat u bijwoont. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de boeken wilt bestellen. Wanneer u besluit de boeken aan te schaffen krijgt u de hele set van boeken uitgereikt bij het eerste college. De kosten voor de volgende 10 boeken (tevens winkelwaarde) bedragen in totaal: € 322,40 (excl. 6% BTW).

Jaap Boonstra

Verandermanagement in 28 lessen

Jaap Boonstra

Veranderprocessen in organisaties verlopen vaak moeizaam en stuiten op veel weerstand. In dit boek laat Jaap Boonstra in 28 korte en heldere lessen zien wat u kunt verwachten. Hij gaat in op de belangrijkste aspecten van de reis die elk verandertraject in essentie is - van de eerste verkenning en het bepalen van de route tot het terugkijken.

Danielle Baum

De Corporate Tribe

Danielle Baum

De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat naar tribale samenlevingen doen. Lezers van dit boek worden meegenomen op een reis langs verre vreemde volkeren. Om vervolgens met een andere, nieuwe blik te kijken naar de eigen organisatie.

Arend Ardon

Ontketen vernieuwing

Arend Ardon

Breek met oude veranderroutines die beweging juist aan ketens leggen.Herken de eerste vlammetjes en wakker die aan. Zie hoe kleine initiatieven zich kunnen uitbreiden tot een grote beweging. En blaas het vernieuwingsproces steeds weer leven in met kleine, betekenisvolle duwtjes.

Mathieu Weggeman

Essenties van leidinggeven aan professionals

Mathieu Weggeman

Dit boek gaat over dienend leiderschap, over de kenmerkende bijzonderheden van verschillende soorten professionals zoals jonge trainees, high-potentials, routinematig werkende professionals, harde werkers en oude meesters.

Ben Tiggelaar

Dromen, durven, doen

Ben Tiggelaar

Wat is er nodig om de stap van dromen, naar durven en - uiteindelijk - doen te zetten? Wat zijn de geheimen van échte, blijvende verandering? Ben Tiggelaar geeft heldere antwoorden. Gebaseerd op actuele psychologische inzichten, praktische ervaring én persoonlijke verhalen van mensen die - met vallen en opstaan - hebben geleerd om leiding te geven aan zichzelf.

Léon de Caluwé en Hans Vermaak

Leren veranderen

Léon de Caluwé en Hans Vermaak

Dit boek is een standaard als het gaat over veranderen. Het vat de enorme hoeveelheid inzichten in dit vakgebied samen en combineert dat met uitgebreide praktijkervaring van de auteurs in verandertrajecten, onderzoek en opleidingen. Het geeft inzichten, methoden en instrumenten om veranderingstrajecten te ontwerpen en uit te voeren.

Gabriël Anthonio en Gijs Wouters

Stilstaan bij leiderschap en invloed

Gabriël Anthonio en Gijs Wouters

Door stil te staan bij leiderschap verkennen Gabriel Anthonio en Gijs Wouters de kracht en betekenis van beelden en verhalen. Vanuit dit esthetisch perspectief kijken ze naar de wijze waarop de mens invloed probeert uit te oefenen op zijn of haar omgeving. 

Woody van Olffen

Engage! Reisgids voor veranderavonturen

Woody van Olffen

Dat organisatieverandering een doelgericht en georganiseerd proces is, is een ouderwetse gedachte. Want als uitdagingen roepen om diepe veranderingen binnen je bedrijf, kun je vaak niet meer terugvallen op vaststaande plannen en voornemens. De nadruk komt dan te liggen op de juiste mentaliteit: het enthousiast aangaan van een spannend veranderavontuur met kans op flinke turbulentie. 'Engage!' is een praktische en toegankelijke reisgids voor change agents en biedt hulp en bemoediging bij het aangaan en volhouden van veranderavonturen.

Thijs Homan

Het et-cetera-principe

Thijs Homan

Centraal in dit boek staat de paradox: hoe kunt u de doelstellingen waar u voor staat realiseren, terwijl u eigenlijk maar relatief weinig controle hebt over alles wat er zich in en om de organisatie afspeelt?

André Wierdsma en Joop Swieringa

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma en Joop Swieringa

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

 • 10

  Heel erg inspirerend. Ik ga het missen op de dinsdag! Uit elk college is wel wat blijven hangen wat ik dagelijks toepas of memoreer. Heerlijk!

  Olga Görts, manager vastgoed ontwikkeling , De Woningstichting
 • 8

  Super compacte en leerzame tocht langs verschillende veranderstrategieën.

  Mirjam Bijnsdorp , Group Mapping BV.
 • 9

  Prachtige reeks, serie sluit goed op elkaar aan en de docenten verwijzen naar elkaars colleges. Goed georganiseerd.

  Mieke Van Heeringen, Project activiteitenbegeleiding , Noorderbreedte
 • 8.5

  Erg waardevol! Pakkende colleges en praktische toepassing van theoretische modellen en strategieën in de organisaties.

  Greta Mulder, directeur , People Vision
 • 8

  Ik heb genoten! Veel geleerd en neem een heleboel mee. Maar ook aha-erlebnissen en oh-ja's. Prima mix van opfrissen en nieuwe inspiratie.

  Petra Lodder, projectmanager marktunit industry , KPN
 • 10

  Zeer inspirerend, dit had ik 5 jaar geleden moeten volgen.

  Hilde van Ree , Woonstichting Groninger Huis

Tijden
De colleges vinden plaats op iedere dinsdag van 21 november 2017 tot en met 13 februari 2018. De colleges vangen aan om 16.00 uur en eindigen ongeveer om 19.00 uur.

Locatie (alle colleges uitgezonderd 6 februari)
Kasteel Groeneveld
Groeneveld 2
3744 ML Baarn (routebeschrijving)

Locatie 6 februari 2018:

http://www.bar-beton.nl/vestigingen

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoruslaan 101
3584 BB Utrecht

Bar Beton Rijnsweerd beschikt over een eigen parkeerterrein en is tevens zeer goed bereikbaar met OV. Er is een bovendek en een benedendek. Deze laatste aangegeven met ‘PYTH’ bereik je door de weg aan te houden naast het bovendek, waarna er bij de slagboom wordt gevraagd om 1x je pinpas tegen de paal te houden. Bij het verlaten van het terrein maak je gebruik van een uitrijkaart die je van ons ontvangt. Op deze manier neemt Focus de parkeerkosten voor onze rekening. Na het parkeren vervolg je de weg naar Bar Beton via een betonnen trap naar boven. 

Aanmelden
Door u aan te melden, gaat u akkoord met de verhinderingsvoorwaarden (zie kopje 'Verhindering'). Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving.

Aanmeldopties
1)
  Wilt u uitsluitend deelnemen aan de collegereeks, dan bedraagt de investering €3.295,- (exclusief BTW) en is inclusief documentatie, koffie/thee en broodjes.
2)  De kosten voor deelname aan de volledige collegecyclus plus de masterclass met John Mattone bedraagt €3.995,- (exclusief BTW). U bespaart € 295,- bij deze optie. 
3)  Deelname aan alleen de masterclass van John Mattone kost €995,- (exc. BTW).

Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen.

Verhindering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk.

Voor wie zijn deze colleges bedoeld?
De colleges zijn bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor de koers en winstgevendheid van de organisatie en vooral voor hen die veranderingen aansturen en implementeren. Voor hen die piekeren over de vraag hoe ze hun organisatie écht kunnen veranderen, zoals:
• Algemeen directeuren
• Verandermanagers
• Managers verantwoordelijk voor New Business Development
• Directeuren van divisies, cellen of business units
• Personeelsdirecteuren

Groepsarrangementen
Speciaal voor organisaties die meerdere mensen willen afvaardigen, zijn er voor deze reeks colleges speciale groeps-arrangementen ontwikkeld. Ook zijn er diverse mogelijkheden om programma’s op maat te maken. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met Marjolein de Wit, dewit@focuslearningjourneys.nl of belt u met 020 - 30 59 159.

Deelnamecertificaat
Deelnemers die deelnemen aan de gehele reeks, ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

PE-uren
Deze collegereeks levert u 25 pe-uren op. Volgt u bovendien de masterclass van John Mattone, dan krijgt u 6 PE-uren extra en komt u dus uit op 31 PE-uren. 

Informatie

Voor meer informatie over deze reeks van colleges kunt u contact opnemen met Ria van der Holst, tel. 030-3072942.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

“Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.” Stephen M.R. Covey