Organisatie 3.0 en wendbaar organiseren

Organisatie 3.0 en wendbaar organiseren

Leer alles over wendbaarheid, eigenaarschap en horizontaal organiseren

Doe kennis op van en verbind met topdocenten uit de wetenschap en de praktijk, waaronder Jan Rotmans, Deborah Nas en Wouter Hart.

Horizontaal en wendbaar organiseren vraagt om een hernieuwde oriëntatie op toegevoegde waarde. Dit is een bijzonder spannend, ingrijpend en vaak persoonlijk proces. Daarbij gaat het om dappere gesprekken, concrete en congruente acties, zelfinzicht, aanjagen, ondersteunen van ontwikkeling en groei. De verandering toont zich in persoonlijk leiderschap, zelden in strategienotities zoals hieronder (van een directie van een middelgrote dientsverlener):

Wij zijn wendbaar op 1 januari!

"Beste medewerkers, de wereld verandert in een snel tempo. Mede onder invloed van de voortrazende technologie stellen onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden ingrijpend andere eisen aan onze organisatie. De huidige organisatiestructuur stelt ons onvoldoende in staat om daar snel op in te spelen. Er is daarom een noodzaak om wendbaarder te kunnen opereren; daartoe heeft het bestuur besloten de organisatie om te vormen naar een netwerkorganisatie. Deze nieuwe organisatievorm gaat op 1 januari in....."   

Lees hieronder verder hoe het wel kan

Type:
Collegereeks
Prijs:
€ 3.495,00 (excl. BTW)
Datum:
17 sep. 2020 t/m 22 jan. 2021
Tijd:
16.00 - 19.00
Houd mij op de hoogte Bekijk de brochure

Wendbaarheid, agile, lean en de netwerkorganisatie. In steeds meer organisaties liggen deze begrippen voor in de mond bij bestuurders, HR-managers en directieleden. Logisch en belangrijk: we zijn nu eenmaal de 21e eeuw ingegaan met organisatieprincipes die hun oorsprong vinden in de 20e eeuw en leiderschapsopvattingen die nog gebaseerd zijn op het gedachtengoed uit de 19e eeuw. Nu consumenten, medewerkers en burgers, onder invloed van de voortrazende technologie, meer en meer de macht overnemen van organisaties en instituties, is er behoefte aan aanpassingsvermogen en wendbaarheid.

Echter, in veel gevallen vergissen mensen zich in de ‘maakbaarheid’ van de transitie van een klassieke, hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Te vaak blijft men hangen in het goed bedoeld afvinken van checklijstjes en cosmetische interventies, zonder daarbij echt tot de kern te komen. Nieuwe wijn in oude zakken dus. 

Wendbaarheid vraagt om een cultuur en structuur die gericht is op het maximaliseren van contact tussen mensen met verschillende achtergronden en expertises. Rigide (staf)afdelingen, ‘verzuiling’ en hiërarchische structuren mogen daarbij niet in de weg staan en moeten zo veel mogelijk worden ontbonden. En hier zit direct de crux, want de aanzet tot deze beweging moet vaak gemaakt worden door directies en stafafdelingen, die juist onderdeel en vaak ook belanghebbende zijn van de bestaande constellatie. ‘Stel je eigen bestaansrecht voortdurend ter discussie’ is feitelijk de belangrijkste opdracht om te komen tot een wendbare organisatie en wendbare medewerkers.

Wendbaarheid vraagt om een hernieuwde oriëntatie op toegevoegde waarde. Dit is een bijzonder spannend, ingrijpend en vaak persoonlijk proces. Waarbij het gaat om dappere gesprekken, concrete en congruente acties, zelfinzicht, aanjagen, ondersteunen van ontwikkeling en groei. Wendbaarheid toont zich in persoonlijk leiderschap, zelden in strategienotities.

Houd me op de hoogte Bekijk de brochure

"Want alles wat verdwijnt, geeft ruimte aan wat komt" (Stef Bos)

Eén keer in de zoveel tijd verandert er zo veel fundamenteels op zo veel terreinen dat we niet spreken van een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. Het is de stelling van Jan Rotmans dat we op dit moment in zo'n tijdperk leven. Dit is een periode waarin niet alleen de samenleving, maar ook de economie ingrijpend en onomkeerbaar verandert. Zo'n kantelperiode wordt gekenmerkt door chaos, turbulentie en onzekerheid. Er ontstaan spanningen en conflicten tussen degenen die mee veranderen (de nieuwe orde) en degenen die het oude in stand willen houden (de oude orde). Maar bovenal biedt deze periode kansen voor iedereen die mee wil kantelen. Laten we vieren dat we in een unieke periode leven. Dat is geen makkelijke opgave, maar wel een uitdagende! 

‘Rotmans weet te overtuigen. Als we durven te veranderen, gaan we erop vooruit.’ – Freek de Jonge

Docent: Prof. dr. Jan Rotmans
Tijd: 16:00 - 19:00

"Wie orde zaait zal chaos oogsten..."

Onze kijk op de wereld is gekleurd door onze rationele, mechanistische en sterk op controle gerichte cultuur. Baets schetst de contouren van een nieuw paradigma, waarin de nadruk ligt op echt leren.

Baets houdt zich bezig met de relatie tussen complexiteitstheorie, kennismanagement, innovatie en leren.

Walter Baets nodigt ons uit de gebaande paden te verlaten en de wereld vanuit een nieuw perspectief tegemoet te treden. Concreet betekent dit het loslaten van onze drang tot sturing en controle, en het creëren van optimale voorwaarden voor permanent leren, door anderen maar ook door onszelf.

Docent: Prof. dr. Walter Baets
Tijd: 16:00 - 19:00

Digitalisering, artificial intelligence, internet of things, robotica en nieuwe productietechnieken zoals 3D printen gaan ons werk en leven voorgoed veranderen. We staan aan de vooravond van een tijdperk vol baanbrekende ontdekkingen. Dit biedt nieuwe kansen voor bedrijven en organisaties, maar hoe deze tijdig te signaleren én te benutten?  

Nieuwe ontwikkelingen en technologieën kunnen in het begin vaak rekenen op de nodige weerstand en angst. Weerstand tegen het veranderen van de huidige situatie en angst voor de dan nog onbekende technologie. Dat maakt het implementeren van verbeteringen binnen vooruitstrevende organisaties niet altijd eenvoudig. In haar college De technologietrends: kansen en bedreigingen laat Deborah Nas zien waarom mensen deze weerstand ervaren en hoe we deze kunnen verkleinen.

Docent: Prof. ir. Deborah Nas
Tijd: 16:00 - 19:00

In dit college laat Menno Lanting met inspirerende praktijkvoorbeelden zien hoe kleine én grote organisaties speedboten kunnen worden in het technologische tijdperk.

Speedboten zijn proactief, wendbaar, met de blik naar buiten gericht, verbonden in een netwerk, waarde toevoegend voor de consument, burger of collega en voortdurend lerend. Word ook een speedboot met de zeven principes van wendbaar werken, leren en ondernemen.

Docent: Menno Lanting
Tijd: 16:00 - 19:00

"If you put fences around people you get sheep"

Het uitgangspunt van Staes is de toevloed en accumulatie van informatie. Zelfs in een eigen vakgebied kan een individu er nog onmogelijk in slagen om alle kennis op te slaan. De vracht aan informatie is immers niet lineair, maar exponentiëel toegenomen. Die bemerking en de vaststelling dat informatie een grote machtsfactor is geworden werkt Staes verder uit. Momenteel bevinden we ons in een crisismoment, een verandering tussen twee tijdperken. Staes heeft het niet over een financiële crisis, een economische crisis of de Corona-crisis. De informatie-crisis waar hij het over is een meta crisis, de moeder van alle crises in onze tijden.

Veranderingen tussen tijdperken verlopen anders dan we op de schoolbanken hebben geleerd, zo stelt Staes. In realiteit stappen we niet op een dag van het ene tijdperk in het andere. Zo’n verandering, een switch, neemt tijd in beslag, crisistijd waarin ‘generaties’ of denkwijzen de duimen moeten leggen voor nieuwe. Volgens Jef Staes zitten we momenteel op de breuklijn van (in zijn terminologie) het 2D-tijdperk naar het 3D-tijdperk. Waar het 2D-tijdperk vlak en voorspelbaar was, staan we in de ochtend van het 3D-tijdperk. Een binnenwaterschip (Kempenaar) op vlak water is 2D, het door een charismatische kapitein geleide piratenschip in een storm is 3D. De storm is turbulent en onvoorspelbaar. 2D-mensen worden er zeeziek en zitten dus met een probleem.

Jef Staes provoceert met 3 ‘omheiningen’ die stammen uit het 2D-tijdperk en die hij uit de weg wil ruimen: diploma’s, functieomschrijvingen en pensioen moeten eraan geloven. We zitten vast aan lammerend onderwijs en schapenhoedende organisaties, en bovendien aan het weinig motiverende vooruitzicht op een definitief einde van de loopbaan, waar we van de klif worden geduwd.
Dit is geen 'feelgood' college, maar na afloop zul je wel met een verfriste blik je weg vervolgen!

Docent: Jef Staes
Tijd: 16:00 - 19:00

in dit college laat Kim Spinder zien hoe innovatie in de dagelijkse praktijk werkt, gebaseerd op haar eigen ervaring en die van de vele professionals en wetenschappers die ze de afgelopen jaren sprak voor haar podcast ‘Innovatie Wasstraat’.

Spinder heeft al heel wat kilometers op de teller staan als het om innoveren in de praktijk gaat. Ze laat zien hoe je kunt zorgen voor een innovatieve bedrijfscultuur, hoe je experimenteert en daarvan leert, hoe je mensen enthousiast maakt, hoe je succesvolle innovaties verder verspreidt, welke problemen je bij al die stappen kunt tegenkomen – én hoe je ervoor zorgt dat het leuk blijft.

Docent: Kim Spinder
Tijd: 16:00 - 19:00

Verandering in grote bureaucratische organisaties betekent vaak oude wijn in nieuwe zakken. Dikwijls leidt het tot bestendiging of zelfs versterking van de controle. Echte vernieuwing vindt niet plaats op de bühne of in de directiekamer, maar in de onderstroom, aan de randen van de organisatie. De beïnvloeding van stille veranderaars gaat via informele netwerken. Ze gebruiken andere taal en als het nodig is zijn ze professioneel ongehoorzaam.

Nieuw Organiseren is geen gestripte en goedkopere versie van klassiek organiseren (alle managers eruit!), maar een wezenlijk andere manier van denken over mensen en organiseren. Kenmerken van nieuw organiseren zijn de integratie van denken en doen, en een sterk geloof in de volwassenheid van medewerkers. Niet winst of groei staat centraal, maar purpose: wat draagt de organisatie bij aan haar cliënten, aan de samenleving?

Eigenlijk is Nieuw Organiseren heel simpel, een combinatie van minimaal management en gezond verstand. Vertrouwen in je mensen en het beste doen voor je klanten. Maar omdat we vaak zo vergroeid zijn met ingewikkelde manieren om organisaties in te richten, staat Lenette in dit college onder meer stil bij de implicaties van de genoemde veranderingen.

Docent: Lenette Schuijt
Tijd: 16:00 - 19:00

Verdraaide en Excellente organisaties

Organisaties zijn "verdraaid" als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter.
Wouter Hart biedt een nieuw houvast aan iedereen die met minder krampachtige beheersbaarheid veel betere resultaten wil halen.

Docent: Wouter Hart
Tijd: 16:00 - 19:00

Veel organisatie geven aan dat ze af willen van het klassieke performance management dat bestaat uit jaarlijks stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en een daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. 

Het kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar wat is het alternatief?

Docent: Dr. Kilian Wawoe
Tijd: 16:00 - 19:00

Als medewerkers steeds meer ‘zelf moeten doen’, wat is daar dan nog aan toe te voegen door leidinggevenden? Waar kunnen zij hun toegevoegde waarde in waarmaken?

Traditioneel gezien was leiderschap en ook leiderschapsontwikkeling tot de jaren ’70 vooral gericht op besluitvorming: managers zijn er om beslissingen te nemen, dus hoe doen ze dat zo effectief mogelijk?

Maar inmiddels leven we in een snel veranderende wereld, die zich kenmerkt door complexiteit en ambiguïteit. Dat betekent dat er niet iemand bovenin de organisatie zit die het overzicht heeft, alles beter weet en daardoor het beste in staat is om de beslissingen te nemen.

Het zijn juist de professionals, die contact hebben met de complexe werkelijkheid en die kennis hebben van de problematische situaties waar ze mee om moeten gaan die het beste in staat zijn om beslissingen te nemen. Zij hebben de tijd niet om elke keer naar hun leidinggevende te gaan om te vragen wat hij ervan vindt en wat er dus besloten moet worden. Dat zou vertragend werken. De verstoring moet zoveel mogelijk opgevangen worden daar waar de verstoring optreedt. Daar is de meeste kennis over de situatie beschikbaar. De afgelopen 20 jaar zien we dan ook dat de beslissingsbevoegdheid steeds meer gedelegeerd wordt aan de medewerkers/professionals in de uitvoering.

Bij complexe vraagstukken is er ook niet altijd een eenduidige ‘beste beslissing’. Dat betekent dat er overleg moet plaatsvinden tussen betrokkenen rond problematische situaties. In zo’n dialoog worden meerdere perspectieven bij elkaar gebracht. Daartoe is het nodig dat er dialoogplatformen zijn, waarin die gesprekken gevoerd kunnen worden. Het organiseren van dialoogplatformen zie ik als één van de belangrijke taken van een leidinggevende. Deze platformen voor onderlinge afstemming zijn onderdeel van de infrastructuur van de organisatie, waarin rollen en bevoegdheden zijn vastgelegd.

Als iedere medewerker zijn eigen waarden volgt, dan ontstaat er mogelijk persoonlijke willekeur. Bij de ene politieagent krijg je een bekeuring en bij de andere niet, bijvoorbeeld. In een organisatie waarin je met elkaar samenwerkt en afgestemd moet handelen, moet je je baseren op de afgesproken gedeelde waarden. 'Werken vanuit de bedoeling’ van de organisatie. Deugt het wat je doet? Spreek je elkaar aan op deze gedeelde waarden? Er is dus een gesprek met elkaar nodig tussen de verschillende betrokkenen, professionals, leidinggevenden en experts, om tot een gewogen oordeel te komen.

Docent: Prof. dr. André Wierdsma
Tijd: 16:00 - 19:00

1 - daags seminar met Gabriël Anthonio en Oscar David

Steeds meer organisaties erkennen de noodzaak tot meer zelfsturing en aan de woorden ‘eigenaarschap’ en 'empowerment' is niet meer te ontkomen. Hoewel naar eigen zeggen zo’n 70% van de organisaties aan enige vorm van zelfsturing doet, is dat lang niet altijd een succes. Zeker 25% geeft aan niet of nauwelijks effect te zien van de inspanningen op dit vlak. Als er al succes geboekt wordt, berust dat vaak op toeval.

Veel medewerkers voelen zich slechts een radertje in de machinerie. Hoe groter de organisatie wordt, hoe minder mensen hun eigen bijdrage terugzien in het eindresultaat. Helaas blijken we maar heel beperkt in staat om organisaties zo in te richten dat medewerkers het beste uit zichzelf en uit elkaar kunnen halen. Er zit meer passie, kennis en verbinding in organisaties dan benut wordt. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in de bestaande structuren, afspraken, cultuur en wijze van leidinggeven. Deze zorgen ervoor dat medewerkers maar beperkt zelfsturing kunnen geven aan de uitvoering van hun werk.

De overgang naar zelfsturing vraagt om een bepaalde denkwijze. Medewerkers moeten niet een bepaalde kant op geduwd worden, maar juist de vrijheid krijgen om zelf de richting van de verandering te bepalen. En juist daar gaat het vaak mis. Zelfsturing wordt als een pasklaar project over de organisatie uitgerold waarbij er vaak geen aandacht is voor de specifieke situatie van de betreffende organisatie. Zelfsturing is niet iets wat eventjes – met wat trainingen, motivatieposters en peptalks op de zeepkist – ingevoerd kan worden. Het vraagt dat iedereen in de organisatie, van medewerkers tot management, een volledige en diepe interactie met elkaar wil aangaan.

Docenten: Prof. dr. Gabriël Anthonio & Oscar David
Tijd: 09
:30 - 17:00

calendar Zet dit programma in je agenda!

Deze serie bestaat uit 10 colleges en een leiderschapsseminar.  

Houd me op de hoogte Bekijk de brochure
Prof. dr. Jan Rotmans

Prof. dr. Jan Rotmans

Functie:
Hoogleraar transitiekunde
Bedrijf:
Erasmus Universiteit Rotterdam

Jan Rotmans wordt gezien als dé internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Hij is oprichter van ICIS, DRIFT, Urgenda en Nederland kantelt.

Prof. dr. Walter Baets

Prof. dr. Walter Baets

Functie:
Dean/director
Bedrijf:
Graduate School of Business (University of Cape Town)

Prof. dr. Walter R. J. Baets is emeritus hoogleraar Complexiteit, Kennis en Innovatie. Hij is director/dean van ‘The Camp’ in Aix en Provence/ Marseille.

Prof. ir. Deborah Nas

Prof. ir. Deborah Nas

Functie:
Innovator, spreker, ondernemer en parttime Hoogleraar
Bedrijf:
TU Delft

Als hoogleraar, ondernemer én trendwatcher staat deze spreker bekend als vernieuwer in hart en nieren. Ze acteert op het snijvlak van psychologie, technologie en business. Ze geeft het publiek tijdens haar inspirerende presentaties verhelderende inzichten

Menno Lanting

Menno Lanting

Functie:
Strateeg, innovator en leiderschapsexpert
Bedrijf:
My Own Company Inc

Menno Lanting spreekt over: innovatie, technologie, disruptie, digitale transformatie en leiderschap.

Jef Staes

Jef Staes

Functie:
Architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties.

Met een uitgebreid pallet aan confronterende inzichten maakt de Belgische Jef Staes niet alleen duidelijk waar managers in de fout gaan, maar hij biedt ook oplossingen aan om organisaties te transformeren naar innovatieve netwerkorganisaties.

Kim Spinder

Kim Spinder

Functie:
Ondernemer, auteur en innovatiespecialist
Bedrijf:
Avanteers

Kim Spinder innovator en piraat, winnaar van The Harvard M-Prize for Management Innovation, uitvinder van Deelstoel.nl en het open Innovatie Festival, veranderaar en dwarsligger, veelgevraagd spreker (o.a. TEDx). Met veel lef en plezier helpt ze organisat

Lenette Schuijt

Lenette Schuijt

Functie:
Directeur
Bedrijf:
Crystal River Consultancy

Lenette Schuijt begeleidt organisaties op het gebied van leiderschap, inspiratie en zingeving, visieontwikkeling en zelfsturing.

Wouter Hart

Wouter Hart

Functie:
Oprichter en adviseur
Bedrijf:
Verdraaide organisaties

Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd.

Dr. Kilian Wawoe

Dr. Kilian Wawoe

Functie:
Docent Human Resources management
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Door studenten wordt hij geroemd voor de manier waarop hij zijn colleges verlevendigt met verhalen uit de praktijk, onder andere uit zijn tijd als senior personeelsmanager voor ABN Amro.

Prof. dr. André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma

Functie:
Emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-Creëren'
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Het enthousiasme van prof. dr. Andre Wierdsma werkt zeer aanstekelijk. Als het gaat om emotioneel intelligent leiderschap en samenwerken, moet je bij hem zijn.

Prof. dr. Gabriël Anthonio

Prof. dr. Gabriël Anthonio

Functie:
Bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap
Bedrijf:
Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder, parttime hoogleraar en lector. Hij is een rasechte verteller die het verstand en bovenal het hart aanspreekt. Dus geen 'kennisobesitas' maar karaktervorming...

Oscar David

Oscar David

Functie:
Adjunct professor, organisatiepsycholoog, executive coach en auteur
Bedrijf:
TIAS business school

Oscar David is organisatiepsycholoog en adjunct professor aan TIAS. Zijn passie is het stimuleren van potentieel en bewustwording in organisaties.

Voor iedere deelnemer: boekenpakket

Als deelnemer aan de reeks Organisatie 3.0 ontvang je een  boekenpakket van 12 boeken geschreven door de docenten van de colleges en het seminar.

Kijk hieronder welke boeken in het pakket zitten. 

Prof. dr. Jan Rotmans

De omwenteling

Prof. dr. Jan Rotmans

Onze samenleving en economie zijn fundamenteel aan het veranderen – we bevinden ons in een revolutionair tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen die chaos en instabiliteit veroorzaken. Hoe kunnen bedrijven en organisaties hierop inspelen? Wat betekent dat voor ons persoonlijke leven?

Jan Rotmans maakt de verbinding tussen hoofd, hart en handen met aansprekende verhalen van mensen die een persoonlijke transitie durfden aan te gaan in onze snel veranderende wereld, van een zorgondernemer tot een bankier, van een ambtenaar tot een politica, van een schoolleider tot een student.

Omwenteling is een fascinerende transitie-expeditie.

Menno Lanting

De disruptieparadox

Menno Lanting

Dat de wereld verandert en dat dat razendsnel gaat, dat weten we nu wel. Dat het roer om moet, is bij menigeen doorgedrongen. Disruptie is dan ook het nieuwste toverwoord, met disrupt or be disrupted als credo. Maar de prangende vraag is: hoe pakken we het aan?

Menno Lanting

Olietankers en speedboten

Menno Lanting

Het gaat er niet om wat u wel of niet doet met alle nieuwe technieken; het gaat erom of u voldoende flexibel en open bent om in deze veranderende wereld een bijdrage te blijven leveren. In 'Olietankers en speedboten' schetst Menno Lanting een beeld van de nabije toekomst aan de hand van de expertise van vele internationale professionals en ondernemers. 

Jef Staes

Mijn manager is een held

Jef Staes

De wereld evolueert steeds sneller. Wat crisis is voor de ene, is voor de andere een opportuniteit. 'Mijn manager is een held' geeft een beklijvend inzicht in de werking van organisaties waar leren, verandering en innovatie uitmaken van het DNA. Het is een aanrader voor al wie echt werk wil maken van een organisatie die de snel veranderende wereld ziet als een unieke kans: CEO's, business unit managers, HR-managers en toekomstige managers.

Jeff Staes is een architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties. Met een uitgebreid pallet aan nieuwe en confronterende inzichten maakt hij niet alleen duidelijk waar managers en beleidsmakers in de fout gaan, maar biedt hij eveneens oplossingen aan om organisaties te transformeren naar innovatieve netwerkorganisaties. Zijn meest uitdagende project is de EOI Academy die managers en organisaties ondersteunt om zijn inzichten in de praktijk om te zetten.

Kim Spinder

Het kleine innovatieboek (genomineerd als managementboek van het jaar 2020)

Kim Spinder

In 'Het kleine innovatieboek' laat Kim Spinder zien hoe innovatie in de dagelijkse praktijk werkt, gebaseerd op haar eigen ervaring en die van de vele professionals en wetenschappers die ze de afgelopen jaren sprak voor haar podcast ‘Innovatie Wasstraat’.

Spinder heeft al heel wat kilometers op de teller staan als het om innoveren in de praktijk gaat. Ze laat zien hoe je kunt zorgen voor een innovatieve bedrijfscultuur, hoe je experimenteert en daarvan leert, hoe je mensen enthousiast maakt, hoe je succesvolle innovaties verder verspreidt, welke problemen je bij al die stappen kunt tegenkomen – én hoe je ervoor zorgt dat het leuk blijft.

Lenette Schuijt

Wat bezielt ons?

Lenette Schuijt

In 'Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit' analyseert Lenette Schuijt in welke verouderde systemen we vast lijken te zitten en hoe het vooruitgangsdenken ons vasthoudt in deze structuren. Ze verkent nieuwe manieren van leven en werken die ontstaan in zes maatschappelijke sectoren: de financiële sector, het onderwijs, de overheid, de zorg, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Wouter Hart

Anders vasthouden

Wouter Hart

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Na zijn bestseller Verdraaide organisaties zet Wouter Hart in Anders Vasthouden de volgende stap. Hij beschrijft met talloze voorbeelden en metaforen negen sleutels die de lezer handvatten bieden bij:
• het leren sturen vanuit de bedoeling;
• het vergroten van eigenaarschap;
• het vormgeven van ondersteunende systemen.

Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap? Hoe kun je ruimte creëren zonder direct alles los te laten? Wat betekent dat voor de verantwoording? En hoe wordt de leerling, cliënt, bewoner of klant werkelijk de start van de oplossing? Kortom: hoe geef je vorm aan het werken vanuit de bedoeling in de praktijk?

Kilian Wawoe

Performance management in een agile werkomgeving

Kilian Wawoe

Veel organisaties geven aan dat zij af willen van het klassieke performance management dat bestaat uit jaarlijks het stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. Het kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar wat is het alternatief?

Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen. In dit boek bieden ze na een grondige analyse een praktisch alternatief voor organisaties die af willen van de traditionele performance cyclus.

André Wierdsma

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

Gabriël Athonio

Het leven praat terug

Gabriël Athonio

Dit boek gaat over persoonlijk leiderschap. Over invloed uitoefenen op je omgeving en hoe het leven terugpraat. Het biedt een rijke schakering aan unieke levenslessen, die inspireren en uitnodigen om situaties anders te benaderen.

Gabriël Anthonio deelt de lessen die hij kreeg van zijn bijzondere zoon, waardoor hij anders is gaan kijken, luisteren, denken en voelen. Niet alleen over leiderschap, maar ook over het leven en hoe hij daar in wil staan. Met dit boek nodigt hij de lezers uit de verwondering ruim baan te geven, en af en toe stil te staan bij een andere invalshoek, die van een buitenstaander.

Gabriel Anthonio

Het Zwitsers zakmes voor de leider

Gabriel Anthonio

In Het Zwitsers zakmes van de leider word je geïnspireerd en uitgedaagd om je eigen pad op het gebied van leiderschapsontwikkeling te volgen en anderen hierin mee te nemen. Werken aan leiderschap met positieve impact op jezelf en op je omgeving.

De titel van dit boek verwijst naar het zakmes van de grootvader van Gabriël Anthonio – docent, en een geweldige coach voor jong en oud.

Oscar David

Macht!

Oscar David

Macht! van instinct tot integriteit 

Als we geen macht hebben, kunnen we haar niet misbruiken of verliezen. Maar zonder macht kunnen we ook het verschil niet maken en iets moois creëren.

In deze bestseller introduceert Oscar david een nieuw model van macht. hij laat zien hoe macht 1.0, die voortkomt uit onze oerinstincten om alles te willen heersen en overheersen, kan evolueren in macht 2.0 waarbij alles draait om controle en regulering. Ieders streven zou echter macht 3.0 moeten zijn macht uitoefenen met integriteit. Alleen hoe doe je dat? Oscar David laat het zien in dit inspirerende boek. 

Macht! verscheen ook in het Engels en het Duits.

Tijd
De colleges vinden plaats op de dinsdag, met uitzondering van college 2 - eenmalig op woensdag. 

Alle colleges starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de colleges is er om 17.15 uur een half uur pauze met een warme maaltijd. We houden rekening met je dieetwensen.

Wil je zeker van je zaak zijn en extra vroeg arriveren? Geen enkel probleem: de koffie staat altijd klaar in Bar Beton en er is genoeg ruimte om nog even rustig te werken.

Het Leiderschapsseminar op vrijdag 22 januari 2021 start om 08.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

Locatie

Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor het sfeervolle Bar Beton Rijnsweerd.

Bar Beton is een zeer professionele en sfeervolle locatie, die echt bij Focus en Organisatie 3.0 past. Aandacht is hier het toverwoord en dat merk je aan alles.

Bar Beton is gevestigd in het oude provinciehuis van Utrecht.

 • centraal in het land (knooppunt A27/A28, maar ook vlak bij de A2 en de A12)
 • altijd ruimte om te parkeren door eigen parkeerterrein
 • uitstekend bereikbaar met OV (bus vanaf Utrecht Centraal Station stopt voor de deur!)
 • extreem hoog serviceniveau, schitterende inrichting en de sfeer van een koffiebar
 • volop gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Routebeschrijving

Bar Beton 2

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een factuur. Door je aan te melden voor deze bijeenkomst ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvang ontvang je per mail een herinnering en de routebeschrijving.

Aanmelden voor één of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kun je altijd iemand in jouw plaats laten deelnemen. Je kunt ook verschillende collega’s of relaties deel laten nemen. Op die manier neem je een bedrijfsabonnement en stel je anderen in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

Investering 

De prijs voor alle 10 colleges + het leiderschapsseminar is € 3.495,- (ex. BTW). Hierbij is inbegrepen:

- boekenpakket en overige documentatie

- deelnamecertificaat

- koffie, maaltijden en parkeergelden

Kortom alles wat je nodig hebt om jouw learning journey prettig te laten verlopen. 

PE-uren
Deze collegereeks levert je inclusief het leiderschapsseminar 31 PE-uren op.

CEDEO

Groepsarrangementen

Wil je met meerdere mensen uit je organisatie komen? Mail ons even, dan nemen we contact met je op.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Veranderen als samenspel - want gepland veranderen helpt niet als de wereld onzeker en dynamisch is

  Een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties

  Masterclass met Jaap Boonstra op dinsdag 6 oktober 2020

  Meer informatie
 • Leidinggeven aan gedragsverandering - Blended editie 2020

  Spannende serie op het snijvlak van verandermanagement en psychologie

  7 Online colleges + twee fysieke masterclasses van 6 okt. 2020 tot en met 11 dec. 2020

  Meer informatie
 • The fine art of leadership - Prof. dr. Gabriël Anthonio = Uitverkocht vlgde editie 3 & 4 december

  Beïnvloed jezelf en anderen vanuit waardengedreven leiderschap

  2-daagse masterclass 29 & 30 oktober 2020

  Meer informatie
"Als je een hek om mensen heen zet, krijg je schapen." Mathieu Weggeman (leiderschapsexpert)